Hvem er vi?


MoveMentors er et privat firma der blandt andet samarbejder med kommunens jobcenter og som søger at hjælpe borgere ud på/tilbage på arbejdsmarkedet.

MoveMentors har eksisteret siden 2005 og har gennem årene arbejdet med mange forskellige målgrupper, fra integrationsborgere til overvægtige ledige. I dag arbejder vi primært med psykisk sårbare borgere og har derfor specialiseret os i at arbejde med mere komplekse problemstillinger. MoveMentors er et firma, der som navnet antyder, søger at flytte borgeren væk fra ledighed og mod beskæftigelse. Men vi arbejder også for den individuelle borger der selv opsøger os, eller for virksomheden der søger sparring ift. udfordringer med sine medarbejdere. Vi ønsker gennem empowerment, at udvikle ressourcer hos borgerne og dermed facilitere øgede muligheder for dem på arbejdsmarkedet.

MoveMentors er en tværfaglig enhed, der arbejder tæt sammen. Vores force er, at vi har mange fagenheder tilknyttet og derved altid kan sende den mand ”i marken” der er behov for. Vores virksomhedskonsulent gør således ofte brug af muligheden for at afholde 3-parts møder med arbejdsgivere, for at udruste dem til samarbejdet med deres nye kollega. Virksomhedskonsulenten kan fx medbringe en af vores psykologer, der kan edukere arbejdsgiver om skånehensyn og optimal håndtering af en psykisk lidelse. Det er vores erfaring at det rette match er altafgørende, men dette match udrustes bedst gennem et fyldestgørende vidensfundament.


Hvad står vi for?

  • Troværdighed
Vi holder hvad vi lover! Når vi giver et løfte til en borger, en rådgiver, eller anden samarbejdspartner, ved vi at vi er gode
for vores ord, og kan stå inde for det.
  • Respekt

Vi møder alle borgere med respekt, ligeværd og fordomsfrihed, uanset problemområde og person. Borgere kan hos MoveMentors forvente at blive behandlet som et menneske og ikke bare et nr. i rækken af andre.

  • Værdiskabende

Vores mål er at give borgerne noget af værdi, mens de er hos MoveMentors – noget de varigt kan bruge, også når de forlader MoveMentors igen, og som i den sidste ende giver dem en plads på arbejdsmarkedet og/eller en afklaring af deres arbejdsevne.

  • Kompetence

Specialforløb er for os dagligdag. Med et stort fagligt spænd og kvalitet i fagligheden, er vi i stand til at løfte mange forskelligartede opgaver med borgerne. Vores kompetente medarbejdere er velbevandrede i såvel det kommunale, som det politiske system og er eksperter i at lave skræddersyede, individuelle forløb med borgerne, således at alle sider af en sag bliver belyst og taget hånd om. Alle medarbejdere hos MoveMentors har en socialfaglig og/eller psykologfaglig baggrund med mangeårig erfaring fra såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Vi har gennem årene fået indgående kendskab til arbejdsgangene på jobcentre og det daglige tværfaglige samarbejde. Hertil omfattende kendskab til erhvervslivet og vi holder os altid opdateret ift lovgivningen på området. Vi er derfor i særdeleshed rustet til opgaven.

Hvad kan vi?


Et forløb hos MoveMentors vil altid være med det sigte at sikre at du står stærkere ved endt forløb. Vi har meget fokus på at tilpasse tilbuddene til den konkrete sag og tilbyder derfor en lang række indsatser som middel til at at nå det overordnede mål.

Tilbuddene er bl.a.:

  • Etablering af lønnede timer og/eller praktikforløb
  • Coaching/motiverende samtaler
  • Psykologsamtaler
  • Tværfagligt samarbejde
  • Faglig sparring til arbejdsgiver mhp. at udruste arbejdspladsen til deres nye medarbejder samt fastholdelse af denne.
  • Træning/sundhedsvejledning

Tilbuddene kan kombineres præcist så de passer til borgeren og målet for dennes forløb hos MoveMentors og vores force i denne sammenhæng er, at vi lynhurtigt kan skifte mellem indsatserne, når der vurderes behov for det.