Beskæftigelsesindsatser


Hos MoveMentors har vi stor erfaring, når det kommer til at hjælpe psykisk sårbare og udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet. Hele grundtanken er, at tænke borgeren hurtigt ind i beskæftigelse og herved skabe en empowerment-inspireret tilgang til borgerens udvikling. Vi tager altid udgangspunkt i borgerens ønsker og har fokus på erfaringsgrundlag, styrker og ressourcer. Målet er altid lønnede timer, men i konkrete sager kan der være brug for en optrænende, afklarende praktik førend løntimer kommer på tale.

Målgruppe

 • Alle borgere med særlig sårbarhed, herunder borgere med specifikke og uspecifikke diagnoser af fysisk og psykisk karakter.
 • Særligt sårbare og socialt udsatte borgere.

Virksomhedskonsulent

Vores virksomhedskonsulent er uddannet socialrådgiver og har mange års erfaring indenfor faget samt et bredt netværk ud i erhvervslivet. Hun prioriterer altid det rette match, hvor anbefalinger fra tilknyttede behandlere overholdes og hvor borgeren motiveres af at være en del af arbejdspladsen. Virksomhedskonsulenten arbejder altid tæt sammen med psykiatri, psykolog, praktiserende læge og/eller andre relevante tilknyttede fagenheder og deltager i fællesmøder når relevant.

Praktikforløb

MoveMentors tilbyder desuden at etablere praktikforløb med henblik på udvikling og afklaring af borgernes arbejdsevne. Der arbejdes ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor borgeren er i centrum og følges af få personer hele vejen igennem praktikken.

Efterværn

Når beskæftigelse er nået er der i konkrete sager brug for at fortsætte støtten et rum tid med henblik på at støtte op om fx fastholdelse.

MoveMentors tilbyder denne støtte i form af efterværn.


Indhold

MoveMentors tilbyder specielt:

 • Individuel tilrettelagte beskæftigelsesforløb med fokus på empowerment, så borgeren støttes i at tage ejerskab for sin situation.
 • En særlig tilrettelagt helhedsorienteret indsats, hvor borgeren sideløbende med beskæftigelsesforløbet, kan deltage i psykologsamtaler, gruppeforløb, coaching, samt træningsforløb gennem MoveMentors. Borgeren vil herved opleve at det er velkendte ansigter der viser sig gennem hele forløbet og at alle enheder omkring borgeren har kontakt, således at der sikres den røde tråd gennem hele forløbet
 • Ved behov for afklaring inden lønnet beskæftigelse etablerer vi et praktikforløb hvor der fokuseres på, at skabe det bedste match mellem praktikant og arbejdsgiver.
 • Tæt kontakt mellem virksomhedskonsulent og kontaktperson, som bevirker hurtige opfølgninger og justeringer på arbejdsstedet.
 • Der afholdes løbende praktikopfølgninger af virksomhedskonsulent.
 • Der fokuseres på kontinuerlig progression af borgerens faglige og personlige kompetencer.
 • Særlig støtteindsats til borgere – hvor virksomhedskonsulent fx kan følge borgeren i det daglige arbejde på arbejdspladsen.
 • Vi rådfører os altid med relevante fagenheder ift. graduering af arbejdsopgaver, anbefalinger omkring hjælpemidler, særlige og generelle skånehensyn og for sårbare borgere forskellige former for skærmning.

Evaluering

 • Virksomhedskonsulent udarbejder skriftlige praktikaftaler, samt erklæringer, som videresendes til jobcenter.
 • Løbende evaluering mellem borger, virksomhedskonsulent og arbejdsplads gennem opfølgningsmøder.
 • Opfølgningsnotater til sagsbehandler, hvori der indgår en opdatering på praktikforløbet.
 • Afslutningsnotat med beskrivelse af borgerens arbejdsevne.

Job-forberedende indsatser


CV/ kompetencekort

Vi tilbyder individuel karriererådgivning, udarbejdelse af CV eller kompetencekort samt samtaler mhp. at forberede dig til job-/praktiksamtaler.

Job-café

MoveMentors har Job-Café for deltagere, som er på vej i, eller er i, praktik eller lønnet beskæftigelse. I Job-Caféen arbejdes der konkret med at forberede og opkvalificere den enkelte deltager til opstart på arbejdspladsen.

Der arbejdes med, at den enkelte deltager selv er medvirkende til at tage ansvar for at komme (tilbage) på det ordinære arbejdsmarked – og dette blandt andet ved at arbejde med aktivt at afdække kompetencer, ressourcer og værdier. Deltageren skal selv overveje arbejdsopgaver og brancher – alt dette med henblik på at deltageren tager ejerskab for sin situation og arbejder for at der skal opnås et godt match for dem selv og arbejdspladsen.

I Job-Caféen arbejdes der således med konkrete mål, som der følges op på ugentligt.

Deltagere som allerede er i praktik kan også efter behov være deltagende i Job-Café – dette med henblik på at der således er en tæt opfølgning i begyndelsen af, og undervejs, i praktikken.

Praktikanterne får således muligheden for at dele deres succeser og positive oplevelser med de andre deltagere og på den måde blive rollemodel for dem som er på vej i praktik, samt få sparring og støtte i trygge rammer.

 • Job-Café er i tæt samarbejde med husets virksomhedskonsulent – som efter behov deltager i undervisningen.
 • Der er løbende optag på holdet og der arbejdes ud fra den enkeltes individuelle mål – både i forhold til beskæftigelsesmål og afklaring samt kompetencer og ressourcer.

Der er adgang til computer hos MoveMentors, men som udgangspunkt er udarbejdelse af cv/ansøgning en opgave som ligger uden for undervisningstiden – evt. i egen tid i huset eller som hjemmeopgave.

 Kerneord: ejerskab, tryghed, match, værdier, opkvalificering og afklaring.

Jobklubbens emner:

 • Job/praktiksøgning og Jobsamtalen (praktiksamtale).
 • Netværk – hvordan dette afdækkes og anvendelse i job-/praktiksøgning
 • Hvad er fordelene ved praktik – både arbejdsmæssigt og personligt – på både kort og lang sigt.
 • Hvordan kan kompetencer og ressourcer bruges optimalt i forhold til evt. skånehensyn.
 • Samarbejdet med virksomhedskonsulenten og arbejdsgiver i forhold til praktikken/ansættelsen.
 • Hvad er en god kollega, og hvordan kan man selv bidrage positivt.
 • Virksomhedsbesøg og besøg fra arbejdsgivere.
 • Hvordan siger man fra og til i en praktik/på en arbejdsplads.
 • Pligter og krav i forhold til praktik.