Etablering af praktikforløb

Etablering af Praktik

Praktikforløb

Hos MoveMentors tilbydes der praktikforløb med henblik på udvikling og afklaring af borgernes arbejdsevne. Der arbejdes ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor borgeren er i centrum og følges af få personer hele vejen igennem praktikken.

 

Målgruppe

 • Alle borgere i ressource – og jobafklaringsforløb.
 • Alle borgere med specifikke og uspecifikke diagnoser af fysisk og psykisk karakter.
 • Særligt sårbare og socialt udsatte borgere.

 

Visitation

 • Det tætte samarbejde hos MoveMentors giver mulighed for en hurtig indsats når borgeren skal i praktikforløb.

 

Indhold

MoveMentors tilbyder specielt:

 • Individuel tilrettelagte praktikforløb med fokus på empowerment, så borgeren støttes i at tage ejerskab for sin situation.
 • En særlig tilrettelagt helhedsorienteret indsats, hvor borgeren sideløbende med praktikforløbet, kan deltage i psykologsamtaler, gruppeforløb, coaching, samt træningsforløb gennem MoveMentors.
 • Etablering af praktikforløb hvor der fokuseres på, at skabe det bedste match mellem praktikant og arbejdsgiver.
 • Tæt kontakt mellem jobkonsulent og kontaktperson, som bevirker hurtige opfølgninger og justeringer på arbejdsstedet.
 • Der afholdes løbende praktikopfølgninger af jobkonsulent.
 • Der fokuseres på kontinuerlig progression af borgerens faglige og personlige kompetencer.
 • Særlig støtteindsats til borgere – hvor jobkonsulent fx kan følge borgeren i det daglige arbejde på arbejdspladsen.
 • Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen. Ergoterapeut kan hjælpe og vejlede, med fx graduering af arbejdsopgaver, anbefalinger omkring hjælpemidler, særlige og generelle skånehensyn og for sårbare borgere forskellige former for skærmning.

 

 • I praktikforløbet er der indlagt fælles undervisning på hold af ergoterapeut på MoveMentors, hvor borgeren får generel ergonomisk viden.

 

Evaluering

 • Jobkonsulent udarbejder skriftlige praktikaftaler, samt erklæringer, som videresendes til jobcenter.
 • Løbende evaluering mellem borger, jobkonsulent og arbejdsplads med praktikopfølgning.
 • Opfølgningsnotater til sagsbehandler, hvori der indgår en opdatering på praktikforløbet.
 • Afslutningsnotat med beskrivelse af borgerens arbejdsevne.
 • Ergonomisk beskrivelse og anbefalinger med fokus på arbejdsopgaverne, arbejdspladsindretning og skånehensyn.