Beskæftigelsesindsatser


Hos MoveMentors har vi stor erfaring, når det kommer til at hjælpe psykisk sårbare og udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet. Hele grundtanken er, at tænke borgeren hurtigt ind i beskæftigelse og herved skabe en empowerment-inspireret tilgang til borgerens udvikling. Vi tager altid udgangspunkt i borgerens ønsker og har fokus på erfaringsgrundlag, styrker og ressourcer. Målet er altid lønnede timer, men i konkrete sager kan der være brug for en optrænende, afklarende praktik førend løntimer kommer på tale.

Målgruppe

 • Alle borgere med særlig sårbarhed, herunder borgere med specifikke og uspecifikke diagnoser af fysisk og psykisk karakter.
 • Særligt sårbare og socialt udsatte borgere.

Virksomhedskonsulent

Vores virksomhedskonsulent er uddannet socialrådgiver og har mange års erfaring indenfor faget samt et bredt netværk ud i erhvervslivet. Hun prioriterer altid det rette match, hvor anbefalinger fra tilknyttede behandlere overholdes og hvor borgeren motiveres af at være en del af arbejdspladsen. Virksomhedskonsulenten arbejder altid tæt sammen med psykiatri, psykolog, praktiserende læge og/eller andre relevante tilknyttede fagenheder og deltager i fællesmøder når relevant.

Praktikforløb

MoveMentors tilbyder desuden at etablere praktikforløb med henblik på udvikling og afklaring af borgernes arbejdsevne. Der arbejdes ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor borgeren er i centrum og følges af få personer hele vejen igennem praktikken.

Efterværn

Når beskæftigelse er nået er der i konkrete sager brug for at fortsætte støtten et rum tid med henblik på at støtte op om fx fastholdelse.

MoveMentors tilbyder denne støtte i form af efterværn.

Indhold

MoveMentors tilbyder specielt:

 • Individuel tilrettelagte beskæftigelsesforløb med fokus på empowerment, så borgeren støttes i at tage ejerskab for sin situation.
 • En særlig tilrettelagt helhedsorienteret indsats, hvor borgeren sideløbende med beskæftigelsesforløbet, kan deltage i psykologsamtaler, gruppeforløb, coaching, samt træningsforløb gennem MoveMentors. Borgeren vil herved opleve at det er velkendte ansigter der viser sig gennem hele forløbet og at alle enheder omkring borgeren har kontakt, således at der sikres den røde tråd gennem hele forløbet
 • Ved behov for afklaring inden lønnet beskæftigelse etablerer vi et praktikforløb hvor der fokuseres på, at skabe det bedste match mellem praktikant og arbejdsgiver.
 • Tæt kontakt mellem virksomhedskonsulent og kontaktperson, som bevirker hurtige opfølgninger og justeringer på arbejdsstedet.
 • Der afholdes løbende praktikopfølgninger af virksomhedskonsulent.
 • Der fokuseres på kontinuerlig progression af borgerens faglige og personlige kompetencer.
 • Særlig støtteindsats til borgere – hvor virksomhedskonsulent fx kan følge borgeren i det daglige arbejde på arbejdspladsen.
 • Vi rådfører os altid med relevante fagenheder ift. graduering af arbejdsopgaver, anbefalinger omkring hjælpemidler, særlige og generelle skånehensyn og for sårbare borgere forskellige former for skærmning.

Evaluering

 • Virksomhedskonsulent udarbejder skriftlige praktikaftaler, samt erklæringer, som videresendes til jobcenter.
 • Løbende evaluering mellem borger, virksomhedskonsulent og arbejdsplads gennem opfølgningsmøder.
 • Opfølgningsnotater til sagsbehandler, hvori der indgår en opdatering på praktikforløbet.
 • Afslutningsnotat med beskrivelse af borgerens arbejdsevne.